Algemene voorwaarden & Huisregels


Algemene Voorwaarden Stichting Generatie Zuid

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtgever”: een natuurlijke- of

rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 1. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen,

(overheids)instellingen etc. met een contactpersoon.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen

Silent Disco Circus onderdeel van Stichting Generatie Zuid, hierna te noemen STICHTING GENERATIE ZUID, en een opdrachtgever.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met STICHTING GENERATIE ZUID, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst.

 1. Alle door STICHTING GENERATIE ZUID gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend.

Zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door

de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd.

 1. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij

anders aangegeven.

 1. Met de hand (pen of potlood) aangebrachte wijzigingen maken een offerte of opdrachtbevestiging

ongeldig.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID en de opdrachtgever zijn eerst gebonden, nadat en voor zover de opdrachtgever de eerder gedane aanbieding van STICHTING GENERATIE ZUID persoonlijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van STICHTING GENERATIE ZUID heeft omgezet in een definitieve opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft STICHTING GENERATIE ZUID het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STICHTING GENERATIE ZUID aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STICHTING GENERATIE ZUID worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STICHTING GENERATIE ZUID zijn

verstrekt, heeft STICHTING GENERATIE ZUID het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de

vertraging voor STICHTING GENERATIE ZUID extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STICHTING GENERATIE ZUID is uitgegaan van de door, of

via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of

onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan STICHTING GENERATIE ZUID de

uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fasen behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4.1. Consumpties.

 1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de opdrachtgever verplicht de

werknemers van STICHTING GENERATIE ZUID kosteloos te voorzien van minimaal 3 niet-alcoholische consumpties per uur per

persoon.

 1. Indien de werkzaamheden langer als 5 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van

STICHTING GENERATIE ZUID kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete warme maaltijd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever STICHTING GENERATIE ZUID derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STICHTING GENERATIE ZUID zal de opdrachtgever zo spoedig

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

hebben, zal STICHTING GENERATIE ZUID de opdrachtgever hierover tevoren op de hoogte stellen.

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal STICHTING GENERATIE ZUID daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 2. In afwijking van lid 3 zal STICHTING GENERATIE ZUID geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of

aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voor STICHTING GENERATIE ZUID vloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarde behoudt STICHTING GENERATIE ZUID zich de rechten en

bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 1. Alle door STICHTING GENERATIE ZUID verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, rapporten, adviezen, ontwerpen,

schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STICHTING GENERATIE ZUID worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Annulering.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID behoudt zich het recht voor een overeenkomst te mogen ontbinden indien er aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan of zal voldoen.
 2. De opdrachtgever kan een overeenkomst met STICHTING GENERATIE ZUID uitsluitend annuleren c.q. ontbinden indien hij

75% van de overeengekomen brutoprijs aan STICHTING GENERATIE ZUID voldoet. Bij annulering binnen 30 dagen voor

aanvang van het evenement wordt 100% in rekening gebracht.

3. De opdrachtnemer van STICHTING GENERATIE ZUID kan geen aanspraak maken op een vergoeding op een afspraak overeenkomst of offerte als een activiteit van STICHTING GENERATIE ZUID word afgelast vanwege overmacht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

 1. De vorderingen van STICHTING GENERATIE ZUID op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan STICHTING GENERATIE ZUID ter kennis gekomen omstandigheden geven STICHTING GENERATIE ZUID

goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 • Indien STICHTING GENERATIE ZUID de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen

voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de

werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden.

 1. In de genoemde gevallen is STICHTING GENERATIE ZUID bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het

recht van STICHTING GENERATIE ZUID schadevergoeding te vorderen.

De genoemde gevallen kunnen nooit lijden tot niet betaling van de overeenkomst aangegaan met STICHTING GENERATIE ZUID.

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijnen.

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan STICHTING GENERATIE ZUID.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal STICHTING GENERATIE ZUID de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is of zinvol is, zal STICHTING GENERATIE ZUID slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium.

 1. Voor de aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is

overeengekomen, gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt

overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Het vaste honorarium is exclusief de wettelijke BTW, € 25,00 euro per persoon / per uur.

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van STICHTING GENERATIE ZUID, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 5 dagen, zullen de verschuldigde kosten periodiek in

rekening worden gebracht.

 1. Indien STICHTING GENERATIE ZUID met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is STICHTING GENERATIE ZUID niettemin

gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium of tarief. STICHTING GENERATIE ZUID mag prijsstijgingen doorberekenen, indien STICHTING GENERATIE ZUID kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door LDB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½ % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van Liquidatie, faillissement, of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de

vorderingen van STICHTING GENERATIE ZUID en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens STICHTING GENERATIE ZUID onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten.

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. STICHTING GENERATIE ZUID is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke door een niet betaling veroorzaakt te vorderen , waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Indien STICHTING GENERATIE ZUID aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van STICHTING GENERATIE ZUID, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van STICHTING GENERATIE ZUID beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand

verschuldigde honorariumgedeelte.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de auteurs- en muziek auteursrechten, Buma/Stemra en

hinderwetvergunningen.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STICHTING GENERATIE ZUID of door haar ondergeschikten.
 2. STICHTING GENERATIE ZUID is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
 3. Gebruik van materialen verhuurd of verzorgd door STICHTING GENERATIE ZUID zijn altijd op eigen risico, STICHTING GENERATIE ZUID is nimmer

aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan materialen van welke aard dan ook.

 1. Tijdens uitvoering van een opdracht en/of van een verhuurperiode inclusief de ophaal-/retourdagen is de opdrachtgever (financieel) aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal c.q. vermissing van onze goederen.
 2. Niet na kunnen komen van verplichtingen door besluiten van overheidswege. Zoals verbod van het doorgaan evenement door dreiging van buitenaf (o.a. weersinvloeden; terreurdreiging; maatregelen vanuit volksgezondheid)

Artikel 16. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STICHTING GENERATIE ZUID geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STICHTING GENERATIE ZUID niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Werkstakingen bij het bedrijf van STICHTING GENERATIE ZUID worden daaronder begrepen.

 1. STICHTING GENERATIE ZUID heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STICHTING GENERATIE ZUID haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STICHTING GENERATIE ZUID opgeschort. Indien de periode waarin overmacht

nakoming van de verplichtingen door STICHTING GENERATIE ZUID niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 1. Indien STICHTING GENERATIE ZUID bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,

of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.

uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 1. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Opdrachtnemer personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer c.q. bij haarleveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Opdrachtnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 17. Onuitvoerbaarheid.

Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming van

de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is,

is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

Artikel 18. Geschilbeslechting.

De rechter in de regio van de vestigingsplaats van STICHTING GENERATIE ZUID is bij uitsluiting bevoegd

van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft STICHTING GENERATIE ZUID het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Verhuur door STICHTING GENERATIE ZUID.

 1. Bij verhuur van apparatuur of goederen door STICHTING GENERATIE ZUID is de huurder volledig aansprakelijk en

verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur/goederen.

 1. Bij schade aan, of diefstal/vermissing van de verhuurde apparatuur/goederen ontstaan tijdens de

verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon financieel aansprakelijk.

 1. Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door STICHTING GENERATIE ZUID of diens aangewezen

expert vastgesteld.

Artikel 20. Toepasselijk recht.

Op alle voorwaarden waarop de aanbiedingen, en/of overeenkomsten tussen STICHTING GENERATIE ZUID en de opdrachtgever

geheel of ten dele van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.0) Huisregels Biergarten Brabant & Oranjekade Festival

ALGEMEEN

• Voor het verstrekken van drank werkt Smerrig (Oranjekade) met speciale munten, die
verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.
• Het festival neemt geen gekochte munten retour.
• Dagfestival munten zijn óók geldig tijdens de afterparty
• Het festivalterrein beschikt over een garderobe/lockers. Bij het gebruik van de
garderobe is het garderobe reglement, dat in de garderobe aanwezig is, van
toepassing. Organisatie is niet verantwoordelijk voor verlief of diefstal van
eigendommen van bezoekers.

 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder
  restitutie van entreegeld.TOEGANG
 • Voor toegang tot Smerrig Koningsnacht is de minimum leeftijd 18 jaar. (Oranjekade alle
  leeftijden)
 • Genoemde leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij anders vermeld op het ticket.
 • Tijdens evenementen wordt na 23.00 uur ’s-nachts geen toegang meer verleend.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van
  alcohol of drugs.
 • Dieren hebben geen toegang.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de toegang.
  Medewerking daartoe is verplicht.

 

VERBODEN

 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • De handel in soft- en hard drugs is verboden, even als het bezit van harddrugs.
 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen
  worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten
  worden genomen.
 • Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen. Smerrig (Oranjekade) is niet
  aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
 • Klimmen is verboden op gebouwen bebouwing dus niet toegestaan op zowel roeren-
  als ontroerend goed op het gehele festival terrein en omgeving.
 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder toestemming
  vooraf van Smerrig (Oranjekade).
 • Het is verboden posters op het festival terrein op te hangen en te flyeren in of rond het
  festival terrein zonder toestemming vooraf van Smerrig (Oranjekade).

 

VEILIGHEID

 • Instructies van Smerrig (Oranjekade) crew en security dienen in het belang van de
  eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.

GEDRAG

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder
  andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende
  uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en
  geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, crew en de omgeving
  is een vereiste.
 • In de directe omgeving van het festivalterrein wonen veel mensen. Bezorg bij het naar
  binnen en buiten gaan geen overlast.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Smerrig
  (Oranjekade) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die
  hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn
  verkrijgbaar tegen vergoeding.
 • De bezoeker is er van bewust dat er discolampen op het evenement aanwezig zijn,
  risico op letsel hierdoor aan ogen of het krijgen van een epileptische aanval is voor de
  bezoekers van het evenement zelf. Dit geld ook voor eventuele lazerlampen. Beterden
  op eigen risisco.
 • Het verblijf op het festivalterrein is geheel op eigen risico.